• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Mezzanine Floor System

 Mezzanine Floor System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้มากขึ้น โดยการทำเป็นชั้นลอย สามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามความต้องการ