• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Slide Rack

Slide Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆ แต่มีขนาดของสินค้าเล็กหรือปานกลาง เช่นแม่พิมพ์ แผ่นชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้