• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Roller Rack

Roller rack  เป็นการออกแบบในระบบ First In First Out โดยจัดวางสินค้าเรียงตามลำดับที่เก่าที่สุดไปยังอีกฝั่งพาเลทอันแรกและอันที่สองสามารถปรับระดับความเร็วของล้อเลื่อนได้ ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น ลดแรงงานและพื้นที่การใช้งานไปได้ถึง 25-50%