• slide1.png
  • slide2.png

Roll Rack

Roll Rack System  เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบจัดเก็บ คือเป็นชั้นวางสินค้า ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งาน เหมาะสำหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายของเข้าและออกในปริมาณที่ไม่แน่นอน