• slide1.png
  • slide2.png

Push-Back Rack

Push-Back Rack  เป็นการออกแบบชั้นจัดเก็บสินค้าที่มีรูปลักษณ์ ที่คล้ายกับชั้นจัดเก็บประเภท Drive-In Rack  แต่กระบวนการในการนำสินค้าเข้าและออกจากชั้นวางที่แตกต่างกัน