• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Micro Rack

Micro Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมา เพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ 100-200 กิโลกรัม/ชั้น เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอะไหล่ขนาดเล็กๆ