• slide1.png
  • slide2.png

Flow Rack

Flow Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ต้องการ First In-First Out ช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น