• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide7.jpg

Flow Rack

Flow Rack System เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ต้องการ First In-First Out ช่วยทำให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้า ทำให้การตรวจเช็คเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น