• 11.jpg
  • 22.jpg
  • 33.jpg

Drive-in Rack

Drive-In Rack เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่ เหมือนๆ กัน หรือรายการสินค้าที่ไม่มากนัก แต่มีจำนวนต่อรายการมากๆ โดยการจัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในช่องเดียวกัน